ประกาศ


แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ ระบบศูนย์บริการลูกค้าตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานที่ URL ใหม่ได้ที่

https://gsm.pttplc.com